Kontaktuppgifter

Handelsvägen 8

370 24 Nättraby

0455-38 31 10

Info@esib.se

www.esib.se

GDPR

Ekonomiservice i Blekinge värnar om din integritet och säkerhet. GDPR, den nya lagen för behandling av personuppgifter, ställer högre krav på öppenhet och tydlighet kring hur personuppgifter hanteras och sparas.

Denna sidan beskriver hur vi hanterar dina/era personuppgifter. Informationen på denna sida uppdateras löpande.


Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss

information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Ekonomiservice i Blekinge AB. Av denna anledning lämnas följande information.


Behandling av personuppgifter

Ekonomiservice i Blekinge AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De

personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt),

eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga

företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("penningtvättslagen") samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Ekonomiservice i Blekinge AB som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för Ekonomiservice i Blekinge AB´s berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet.


De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a.

kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av

kunden kan Ekonomiservice i Blekinge AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.


Ekonomiservice i Blekinge AB kan även komma att behandla personuppgifter som namn,

avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om nyheter inom verksamhetsområdet. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Ekonomiservice i Blekinge AB´s

berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Ekonomiservice i Blekinge AB är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.


Ekonomiservice i Blekinge AB kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att

Ekonomiservice i Blekinge AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.


Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Ekonomiservice i Blekinge AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas

skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet.


Ekonomiservice i Blekinge AB ́s system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.


Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de

ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När det gäller personuppgifter i byråns register för antagande och hantering av kunder och uppdrag är byrån skyldig att bevara dokumentationen under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Detta beror på vad som ska rättas eftersom enligt t ex lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har en skyldighet att bevara vissa uppgifter. I dessa fall är det inte heller möjligt för byrån att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. Information om den registrerade bör kunna lämnas men då behöver byrån beakta att detta inte alltid är tillåtet enligt tex lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Rättigheter som registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k.

registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den

registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen. När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Ekonomiservice i Blekinge AB skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Ekonomiservice i Blekinge AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Ekonomiservice i Blekinge AB ́s personuppgiftsbehandling för nyhetsspridning

har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.


Kontaktperson vid frågor:

Martin Nordström

Ekonomiservice i Blekinge AB

0455-383111

Martin@esib.se

KONTAKTA OSS

Önskar du kontakt med  någon av oss så lämna gärna dina kontaktuppgifter  till Esib så tar vi hand om ärendet så fort vi kan.


Tack för visat intresse!

0455-38 31 10

info@esib.se


Copyright © All Rights Reserved to Ekonomiservice i Blekinge AB

Webdesign Rudvi Production